Konsulter och fuktsakkunniga

Byggdoktorer och skadeutredare

För skadeutredare, byggdoktorer och andra byggkonsulter, erbjuder vi hjälp med bl.a:

  • Fukt-/värmeberäkningar för att verifiera skadeorsak.
  • Analys och utvärdering av mätdata, liksom riskbedömning av mögeltillväxt, korrosion och fuktrörelse.
  • Granskning av rapporter.

Fuktsakkunniga

För fuktsakkunniga vilka är involverade i byggprocessens olika skeden, erbjuder vi:

  • Samarbete i form av extern resurs och underkonsult åt den fuktsakkunnige i såväl utredning, projektering och tvister.
  • Beräkningsmässig analys avseende risken för fuktrelaterade skador, fuktrörelse, korrosion och innemiljöproblem.
  • Kvalitativa och kvantitativa fuktriskbedömningar.
  • Granskning av rapporter.
  • Utbildning/coachning i Wufi 1D, Wufi 2D, Wufi Plus samt Heat2 och Heat3.
Kontakta oss