Arkitekter

Nyskapande och innovativa byggnadsgestaltningar, ställer ofta krav på en genomlysning av konstruktioners och utformningars fuktrelaterade konsekvenser.

Välisolerade klimatskal innehållande naturmaterial såsom cellulosafiber, torv, halm etc. kräver särskild omsorg för att uppnå en god fuktfunktion och energieffektivitet över tid.
Byggnader med höga fuktlaster såsom badhus, spa, sportanläggningar, storkök, vattenreningsanläggningar mm. utsätter klimatskal och interna klimatavskiljande delar för särskild påfrestning.
Byggnader som innehåller flera olika klimatzoner med avseende på RF och eller temperatur, såsom stora livsmedelslager, frys- och kyllager, trädgårdsanläggningar, museer, arkiv etc. kräver grundlig fuktriskbedömning och fuktsäkerhetsprojektering.
Kulturbyggnader som har befintliga skador eller vilka skall anpassas för moderna krav på termisk komfort och arbetsmiljö eller förändrad personbelastning, kräver ofta statusbesiktningar, innemiljöutredningar och byggnadsfysikaliska simuleringar för att skapa nödvändigt tekniskt beslutsunderlag.

Vi bistår därför arkitekter med kvalitativa och kvantitativa fuktriskbedömningar liksom beräkningsmässig analys avseende risken för fuktrelaterade skador, fuktrörelse, korrosion och innemiljöproblem liksom erforderliga mätningar och byggnadstekniska utredningar.

Fönster i liv med fasad
Sedumtak med invändig avvattning
Byggnader av s.k. ekologiska material

Obehandlad träfasad
Fasad med brännpunkt vid entré
KL-trä

Grön tak med luftspalt
Invändig gesims, avsaknad av takutsprång
Torv som byggnadsmaterial

Balkong på bjälklag – terrass
Spa-/ badanläggning – höga fuktlaster
Byggnader i lera och halm
Kontakta oss